A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Бериславський професійний аграрний ліцей"

Методична робота

Концепція методичної роботи

         Методична робота в ДНЗ "Бериславський професійний аграрний ліцей"  здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», з Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

        Методична робота — це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні принципи методичної роботи:

 •  демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямів його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Мета і основні  завдання методичної роботи 

 Метою методичної роботи є:

 • оновлення змісту освіти;
 • інформаційне та методичне забезпечення навчально – виховного процесу;
 • впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів;
 • вивчення та розповсюдження передового педагогічного та виробничого досвіду.

Основними завданнями методичної роботи є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для про-фесійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій ;
 • створення комплексного мелодичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

            Реформуванню професійної освіти сприяє методична робота в ліцеї. Це цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на вдосконалення навчально-виховного процесу, що ґрунтується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу.

           Система методичної роботи в ДНЗ "Бериславський професійний аграрний ліцей" сконцентрована навколо реалізації єдиної науково-методичної проблеми: «Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в навчально-виховний процес», яка будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура методичної роботи органічно поєднує розгляд основних методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук предметних комісій та творчих груп із вивчення, впровадження ефективних освітніх технологій, тісну співпрацю викладача і майстра виробничого навчання. 

          Усі форми організації методичної роботи підпорядковані головній меті: надавати дієву практичну допомогу інженерно-педагогічним працівникам, сприяти підвищенню педагогічної майстерності та їх творчого зростання.
           Постійно діючим органом, який обговорює найважливіші питання роботи в ліцеї, є педагогічна рада. Творчий пульс діяльності колективу перевіряється активністю педради. На педраді розглядають і обговорюють найважливіші питання організації роботи ліцею, вдосконалення навчально-виховного процесу, формування єдиних вимог, спрямованих на оптимізацію процесу навчання та виховання учнів.

          Раз на місяць проводяться інструктивно – методичні наради для викладачів і майстрів виробничого навчання. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року до тематики таких нарад вносилися: опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій з питання формування мотивації навчальної діяльності учнів, про підготовку плануючої, звітної документації, ведення журналів тощо.
           Зразком чіткого і водночас творчого підходу до виконання спільних завдань є робота методичних комісій. Роботу методичних комісій: «Сільськогосподарського напрямку», «Кухар», «Загальноосвітніх предметів», «Класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователів» сплановано згідно з річним планом роботи ліцею, урахуванням вимог нормативних документів, орієнтовано на кінцевий результат і підпорядковано головній методичній проблемі ліцею. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, удосконалення методики проведення уроку. На засіданнях вивчалися інструктивно- методичні матеріали, систематично аналізувався стан викладання предметів загальноосвітньої та професійної підготовки, стан комплексно - методичного забезпечення предметів, творчі звіти викладачів, що атестуються, обмін досвідом роботи, вивчення і впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора